З м і с т

А - Д (0)

А

Автоматичний повідомлювач — це прилад оповіщення, який реагує на супутні пожежі фактори.

Адміністративна відповідальність - це накладання штрафу на службову особу не пізніше 2-х місяців з дня допущення правопорушення.

Аксонометрія — спосібзображення предметів на площині, що полягає в паралельному проеціюванніна яку-небудь площину предмета разом з обраною системоюкоординат.

Анатомія людини - розділ біології, що вивчає морфологію людського організму, його систем і органів.

Архітектура — мистецтво створення (проектування й побудови) будинків, споруд та їхніх комплексів, а також художній характер будівлі.

Асиметрія (грец. азутшеігіа — нерозмірність, невідповідність) — відсутність або порушення симетрії.

Атмосферна електрика – це явище природи, пов'язане із взаємодією електричних зарядів, що утворюються внаслідок електризації грозових хмар під час руху потужних повітряних потоків.

Б

База — основа або опора будь-чого. Укресленні базою називають вихідну поверхню, лінію чи точку, котравизначає положення деталі у механізмі (конструктивна база) чипри обробці або вимірюванні (технологічна база).

Безпека — відсутність неприпустимого ризику, що по­в'язаний з можливістю нанесення ушкодження.

Безпека праці — стан умов праці, за якого відсутній ви­робничий травматизм.

Безпека виробничого процесу - здатність виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час його проведення в умовах, встановлених нормативно - технологічною документацією.

Безпека виробничого устаткування — здатність устатку­вання зберігати безпечний стан при виконанні заданих функцій у певних умовах протягом встановленого часу.

Безпека умов праці — стан умов праці, за яких вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих факто­рів взагалі відсутній або дія шкідливих виробничих факторів не перевищує граничнодопустимих рівнів.

Бісектриса — пряма, що проходить через вершину кута і ділить його навпіл.

В

Важкогорючі речовини – це речовини, що під дією вогню або високої температури важко займаються, тліють або обвуглюються і продовжують горіти або тліти лише при наявності джерела вогню.

Важкозаймисті речовини – горючі речовини, які під час зберігання на відкритому повітрі або в приміщенні не займаються навіть за довготривалої дії джерела запалювання незначної енергії.

Вал — поширена у машинах і механізмах деталь, що передає обертальні зусилля чи підтримує інші деталі, які обертаються на ньому чи разом з ним (зубчасті колеса, шківи, зірочки тощо).

Ватман — цупкий папір найвищого ґатунку для виконання креслень.

Вектор — відрізок прямої, що має певний напрям (направлений відрізок), який вказує стрілка на його кінці.

Величина — узагальнене поняття таких конкретних понять (довжини, площі, об’єму, ваги), які можна виразити додатним відношенням однорідних їм величин, обраних за одиницю вимірювання.

Вибухце швидке перетворення речовини в газо – чи пилоподібний стан з виділенням великої кількості тепла.

Вибухонебезпечні речовини- під дією певних факторів речовини миттєво перетворюються в газоподібний стан з виділенням великої кількості тепла.

Вивих — це стійке зміщення суглобних кінців костей за межі їх нормальної рухомості, інколи з розривом суглобної сумки і виходом однієї з кісток з сумки.

Вигляд — зображення повернутої до спостерігача видимої частини поверхні предмета.

Вигляд головний — зображення предмета на фронтальній площині проекцій, яке дає найбільш повне уявлення про його форму і розміри.

Вигляд додатковий — зображення предмета або його частини, утворене на площині, яка не паралельна основним площинам проекцій.

Вигляд місцевий — зображення окремої, обмеженої частини поверхні предмета.

Вигляд основний — вигляд, утворений на одній з основних площин проекцій (горизонтальній, фронтальній чи профільній).

Вигляд, одержаний на фронтальній площині проекцій — вигляд спереду (головний вигляд).

Вигляд, одержаний на горизонтальній площині проекцій — вигляд зверху.

Вигляд, одержаний на профільній площині проекцій — вигляд зліва .

Видимість на кресленні — прийнята умовність зображення на кресленні видимих і невидимих контурів предметів. Проявом цієї умовності є зображення видимих контурів суцільною товстою основною лінією, а невидимих — штриховою.

Вимірювання — знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою призначених для цього вимірювальних засобів.

Вимірювання розміру — знаходження числового значення лінійної або кутової величини за допомогою вимірювального засобу.

Виріб — предмет чи набір предметів, що підлягають виготовленню на підприємстві.

Виробнича санітарія — це система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь.

Виробнича травма — це травма, одержана працюючим на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці.

Виробничий  травматизм — це явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві.

Вібрація — це механічні коливання твердих тіл.

Відрізок — частина прямої, обмежена з обох боків (позначають великими буквами, поставленими біля його кінців, наприклад А В ) .

Вісь обертання — нерухома пряма лінія, навколо якої обертається твірна поверхні обертання.

Вісь проекцій — лінія перетину двох взаємно перпендикулярних площин проекцій.

Взаємозамінність — здатність однойменних і однотипних деталей займати своє місце у виробі при його складанні або під час ремонту без їх додаткової обробки, припасування чи регулювання.

Вогнегасні речовини - це речовини, які при введенні до зони горіння знижують швидкість горіння або повністю його припиняють.

Вогнестійкість – це здатність конструкцій, матеріалів затримувати поширення вогню.

Вогнегасник — переносний чи пересувний пристрій для гасіння пожеж вогнегасною речовиною, яку він випускає після приведення його в дію.

Вуглекислотний вогнегасник – це прилад багаторазової дії з зарядом вуглекислоти.

Г

Геометрична побудова — сукупність графічних дій, спрямованих на утворення елемента контура зображення на кресленні.

Геометричне тіло — замкнута частина простору, обмежена плоскими або іншими поверхнями чи їх поєднанням.

Геометрія нарисна — наука, що пояснює і обґрунтовує способи побудови зображень просторових форм на площині і розв’язування на ній просторових задач.

Гігієна праці — це наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працюючих з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на створення найбільш сприятливих умов праці, забезпечення здоров'я та високого рівня працездатності людини.

Горінняце швидкодіюча хімічна реакція сполучення речовини з окислювачем, яка супроводжується виділенням тепла і випромінюванням світла.

Горючі речовини – це речовини, що під дією вогню або високої температури спалахують або тліють і продовжують горіти або тліти після усунення джерела вогню.

Готовальня — набір креслярських інструментів, зібраних у спеціальному футлярі.

Графік — графічне зображення кількісної залежності якого-небудь явища чи процесу.

Графіка — вид образотворчого мистецтва, основним зображувальним засобом якого є рисунок, виконаний на папері олівцем штрихами і лініями без застосування фарб.

Графічний — накреслений, поданий у вигляді кресленнями рисунка.

Грань многогранника — плоский многокутник, що є частиною поверхні многогранника і обмежений його ребрами.

Д

Деталювання — процес розробки і виконання креслень деталей за кресленням складальної одиниці.

Деталь — виріб, виготовлений з однорідного за найменуванням і маркою матеріалу без застосування складальних операцій.

Діагональ — відрізок прямої, що сполучає дві несуміжні вершини многокутника.

Діаметр — найбільша з відстаней між двома точками кола. Вимірюється відрізком прямої, який з’єднує ці точки і проходить через центр кола.

Дисциплінарна відповідальність - це догана або звільнення з роботи, якщо вичерпані усі засоби впливу.

Дотична — пряма, що має із замкненою кривою лише одну спільну точку.

Дотична до кола — пряма, що проходить через точку кола перпендикулярно до радіуса, проведеного в цю точку.