З м і с т

Лабораторно – практична робота № 2 (0)

Лабораторно – практична робота № 2

Тема: Розбір креслення деталі, визначення її форми

Мета: Засвоїти правила і послідовність читання креслення деталей

Матеріально-технічне забезпечення: креслярські інструменти і приладдя.

Вимоги до знань і вмінь учнів: знати вимоги до розташування деталі на кресленні, аналізувати форму деталі та вміти визначати оптимальну кількість зображень та їх види на кресленні за моделлю деталі.

Література: 1. Інженерна та комп'ютерна графіка: Підручник / За ред. В.Є. Михайленка. – 6-те вид. – К.: Каравела, 2012. – 368 с.

2. Инженерная и компьютернаяграфика: Учебник / Б.Г.Миронов, Р.С. Миронова, Д.А. Пяткина, А.А. Пузиков. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк. – 2006. – 334с.: ил.

3. Хаскин А.М. Черчение: Учебник для техникумов. – 3-е изд., перереб. И доп. – КиевВыща школа. Головноеизд-во, 1979. – 440 с.

Теоретичні відомості:

Читання креслень деталей 

Читання креслення полягає в уявленні за плоскими зображеннями об'ємної форми предмета і в визначенні його розмірів. Читання рекомендується проводити в такій послідовності: 

1. Прочитати основний напис креслення. З нього можна дізнатися про назву деталі, назву матеріалу, з якого її виготовляють, масштаб зображень та інші відомості. 

2. Визначити, які вигляди деталі наведено на кресленні, який з них є головним. 

3. Розглянути вигляди у взаємозв'язку і спробувати визначити форму деталі з усіма подробицями. Виконанню цього завдання допоможе аналіз зображень, наведених на кресленні. Уявивши за кресленням геометричну форму кожної частини деталі, уявно об'єднують їх у єдине ціле. 

4. Визначити за кресленням розміри деталі та її елементів. 

Наведемо приклад читання креслення деталі. (Спочатку дано запитання до креслення, а потім відповіді на них). 

Запитання до креслення

1. Як називається деталь? 

2. З якого матеріалу її виготовляють? 

3. У якому масштабі виконано креслення? 

4. Деталь називається «напрямна». Про це ми дізнаємося з основного напису. 

5. Виготовляють деталь із сталі. Про це ми також дізнаємося з основного напису. 

6. Масштаб креслення 1:1, тобто деталь зображено в натуральну величину. 

7. Креслення містить два вигляди: головний і зліва. 

Крайня ліва частина на головному вигляді має форму прямокутника, а на вигляді зліва — форму круга. Отже, це циліндр, оскільки такі проекції характерні для циліндра. Друга зліва частина на головному вигляді має форму трапеції. На вигляді зліва її показано двома кругами. Такі проекції може мати тільки зрізаний конус.

Середню частину, як і першу, показано на головному вигляді прямокутником, а на вигляді зліва — кругом. Отже, вона має форму циліндра. 

Форму четвертої частини встановлюємо, порівнюючи два її зображення. На головному вигляді вона має обриси прямокутника, який має дві горизонтальні лінії, на вигляді зліва — шестикутника. Такі зображення характерні для шестикутної призми. 

Крайню справа частину показано прямокутником на головному вигляді і кругом на вигляді зліва. Ми знаємо, що такі зображення визначають циліндр. 

6. За штриховими лініями на головному вигляді і колом найменшого діаметра на вигляді зліва можна зробити висновок, що всередині деталі є наскрізний циліндричний отвір. Поєднавши всі здобуті відомості, встановлюємо загальну форму предмета (рис. 137). Вона являє собою комбінацію циліндра і зрізаного конуса; циліндра, шестикутної призми і циліндра, розміщених на одній осі. Уздовж осі деталі проходить циліндричний наскрізний отвір. 

7. Габаритні, тобто найбільші, розміри деталі такі: 

довжина 160 мм, діаметр 90 мм. 

Діаметр крайньої лівої циліндричної частини З0 мм, довжина 18 мм. Довжина зрізаного конуса 20 мм, кут при вершині 30°, діаметр більшої основи 48 мм. 

Такий самий діаметр має наступна циліндрична частина. Довжина її визначається як різниця між розмірами 75 і 38, тобто дорівнює 37 мм. 

Два розміри частини деталі, що має форму шестикутної призми, нанесено на вигляді зліва: між паралельними гранями — 65 мм, між двома з ребер 75 мм. Довжину цієї деталі не зазначено, її знаходять відніманням від габаритного розміру (160) розмірів 75 і 45. 

Діаметр найбільшого циліндра 90 мм. Діаметр отвору 20 мм. 

Хід роботи

Прочитайте креслення запропонованої деталі і визначте форми її елеметів