З м і с т

5.7. Позначення на кресленнях допусків геометричної форми та взаємного розташування поверхонь (0)

Для того, щоб виконати деталь по кресленню необхідно забезпечити не тільки точність розміру, але й точність геометричної форми деталі, або точність взаємного розташування поверхонь. Для нормування та кількісної оцінки відхилень введені слідкуючі поверхні:

Реальна – поверхня, що обмежує деталь і відділяє її від навколишнього середовища.

Номінальна – ідеальна поверхня, форма якої вказана на кресленні.

Базова – має форму номінальної і служить базою для кількісної оцінки відхилень.

Прилягаюча – має форму номінальної, дотикається до реальної і розташована зовні деталі так, що найбільш віддалена точка реальної поверхні має мінімальне значення. Відхилення та допуски форми поверхонь.

У стандартах на допуски форми прийнято такі умовні по значення:

  • Δ — відхилення форми, відхилення розташування поверхонь, або сумарні відхилення форми і розташування поверхонь; (реальне

Т — допуск форми, допуск

Розташування або сумарний допуск форми і розташування;(проставляються на кресленні)

  • L — довжина нормованої ділянки (задана довжина).

ГОСТ передбачає 3 види точності поверхні:

- допуск та відхилення форми поверхні;

- допуск та відхилення і розташування форми поверхні;

- сумарні допуски та відхилення форми і розташування поверхонь.

До відхилень форми поверхонь відносяться відхилення плоских і циліндричних деталей.

До відхилення плоских поверхонь відносяться :

-відхилення від площини;

-прямолінійності.

Особливими випадками відхиленнями від площини є випуклість

(рисунок а,б ) та вгнутість (рисунок в,г)

Для тіло бертання існують відхилення:

üвід циліндричності;

üкруглості.

Особливими випадками відхилення від циліндричності є:

üконусоподібність (рисунок ж );

üбочкоподібність (рисунок з );

üсідловидність (рисунок і ).

Особливими випадками відхилення від круглості є:

üовальність (рисунок д) ;

üогранка (рисунок е );

Рис.1 – номінальна поверхня

Рисунок.2. Відхилення і допуски форми

Відхиленням форми називається відхилення форми реальної поверхні від форми номінальної поверхні. До відхилень форми ставляться відхилення плоских і циліндричних деталей.

Плоскі поверхні деталі характеризують відхиленнями від площинності й прямолінійності (табл.1).

Приватними видами відхилення від прямолінійності й площинності є увігнутість і опуклість (табл. 2).

Таблиця 2 Приватні види відхилення від прямолінійності й площинності -опуклість й увігнутість

 

Відхилення форми деталі, що має вид циліндра, характеризуються відхиленням від циліндричності, під якою розуміються відхилення поверхні деталі від ідеального циліндра. Щоб можна було виконувати виміру безпосередньо на виробництві, нормуються два види відхилень: відхилення профілю в поперечному й поздовжньому перерізах.

Таблиця 3 Приватні види відхилень форми циліндричних поверхонь

Умовне позначення допусків форми, розташування та сумарних допусків форми і розташування на кресленні

Рисунок 4 Умовне позначення радіального, торцевого та биття в заданому напрямку .

І – базова поверхня;

ІІ – допуск радіального биття відносно базової поверхні А = 0,1 мм.

ІІІ – допуск биття в заданому напрямку;

IV – торцеве биття.

Таблиця 4 Умовні позначення допусків форми та розташування поверхонь

Методи й засоби контролю форми і розташування поверхонь

Конусоподібність (величина її) визначається як половина різниці між най більшим і найменшим діаметрами, отриманими вимірами у двох перерізах по краях деталі або на заданій довжині.

Таблиця 5 Приватні види відхилень форми циліндричних поверхонь

Бочкоподібність і сідлоподібність визначаються як половина різниці між найбільшим і найменшим діаметрами, обмірюваними в трьох перерізах — по краях і у середині або на заданій довжині. Для контролю конусоподібності, бочкоподібності і сідлоподібності можна використати різні вимірювальні засоби залежно від точності, що приймається, (штангенциркулі, мікрометри, індикаторні скоби).

САМОКОНТРОЛЬ

1 Які причини викликають похибки?

2 Які поверхні називаються реальними та номінальними?

3 Що таке відхилення від прямолінійності та відхилення від площинності та як вони визначаються?

4 Що називається відхиленням від циліндричності?

5 Якими умовними знаками визначають відхилення від форм поверхні?

6 Що називається відхиленням від паралельності і як воно визначається?

7 Що називається відхиленням від співвісності? Які воно має види та як визначається?

8 Назвіть види похибок.

9 Перерахуйте похибки форми у поздовжньому перерізі.

10 Перерахуйте похибки форми у поперечному перерізі.