З м і с т

5.3.Зображення та умовне позначення на кресленнях різьб (0)

Різьба, її зображення і позначення.

З'єднання за допомо­гою різьби належать до найпоширеніших. Деталі з'єднують як за допомогою різьби, утвореної на їх поверхнях, так і за допомогою кріпильних деталей з різьбою.

Різьба — це утворені на зовнішній чи внутрішній поверх­ні однакові за формою і розмірами гвинтові виступи і канав­ки.

Залежно від профілю гвинтового виступу чи канавки різьби бувають трикутні,

 

Залежно від напрямку підйому гвинтової канавки різьби бувають праві (гайку закручують за годинниковою стрілкою – таких різьб переважна більшість) та ліві (гаку закручують проти годинникової стрілки – використовується для запобігання само відгвинчування під час обертання інших деталей).

Зображувати різьбу такою, як ми її бачимо ду­же складно, тому на кресленні це роблять спрощено — умов­но. Незалежно від профілю різьби її умовне зображення зав­жди однакове.

На зовнішній поверхні (на стержні) по зовнішньому діа­метру різьбу зображують суцільними лініями як на вигляді спереду, так і на вигляді зліва. Лінії, що відпові­дають внутрішньому діаметру різьби, проводять суцільними тонкими, причому на вигляді зліва проводять дугу, яка приблизно дорівнює 3/4 кола, розімкнутого в будь-якому місці, але не на центрових лініях. Фаску на вигляді зліва не пока­зують.

Різьбу на внутрішній поверхні (в отворі) показують су­цільними тонкими лініями по зовнішньому і суцільними тов­стими — по внутрішньому діаметру. Фаску на виг­ляді зліва не показують.

Штриховку в роз­різі завжди доводять до суцільної товстої лінії.

Різьба, показана як невидима, зображується штриховими лініями і по зовнішньому, і по внутрішньому діаметрах.

За умовним зображенням неможливо визначити форму і розміри різьби. Тому тип різьби і її основні розміри — зов­нішній діаметр і крок показують на кресленні написом — умовним позначенням.

Для з'єд­нання деталей у виробах найчастіше застосовують різьбу три­кутного профілю з кутом при вершині 60° та параметрами в метричній системі (міліметри) — її називають метричною.

 Метричну різьбу позначають літерою М, розміри вказують у міліметрах. Наприклад, напис М20х1 означає: різьба метрична, зовнішній діаметр 20 мм, крок 1 мм (малий крок у позначенні наводять, а великий ні). Поз­начення різьби, як правило, відносять до її зовнішнього (більшого) діаметра.