З м і с т

Л - Н (0)

Л

Легкозаймисті  матеріали –горючі матеріали, які на відкритому повітрі або в приміщенні здатні без попереднього нагріву займатись від короткочасної дії джерела запалювання незначної енергії.

Лекало — креслярський інструмент у вигляді фігурної лінійкидля проведення або перевірки на кресленнях кривих ліній.

Ливарне виробництво – процес виготовлення фасонних відливок під час заповнення рідкими металами і сплавами спеціальних фасонних форм, в яких метал твердіє.

Литво – виготовлення заготівок для виробів заповненням свідомо виготовлених ливарних форм розплавленим металом, сплавом або іншим конструкційним матеріалом.

Лінії иобудови — лінії, якими попередньо виконують графічніпобудови зображень на кресленнях.

Лінійка — креслярський інструмент, за допомогою якого проводятьлінії на площині і виконують лінійні вимірювання.

Лінія (лат. Ііпеа — лляна нитка) — множина всіх послідовнихположень точки, що рухається. За визначенням Евкліда, «лінія —це довжина без ширини».

Лінія крива — лінія, що утворюється, коли рухома точка весьчас змінює напрям руху.

Лінія ламана — лінія, утворена різнонаправленими відрізкамипрямої, які не перетинаються між собою.

Лінія лекальна — лінія змінної кривизни, яку проводять задопомогою лекала.

Лінія плоска — лінія, у якої всі точки належать однійплощині.

Лінія проекційного зв’язку — лінія, що сполучає проекціїточки на виглядах креслення.

Лінія пряма — лінія, що утворюється, коли рухома точка маєнезмінний прямолінійний напрям руху.

 

М

Макет — об’ємний засіб навчання, який відображає тільки зовнішнійвигляд натуральних об’єктів, не пояснюючи їх внутрішньогозмісту.

Марноходом називають закінчену частину технологічного переходу, в процесі виконання якого інструмент переміщується відносно заготівки, але не спричиняє зміну її форми, розмірів, шорсткості поверхні, проте є необхідним для виконання проходу.

Масове виробництво характеризується великим обсягом виробів,  що випускаються і безперервно виготовляються або ремонтуються упродовж значного часу і на більшості робочих місць використовується одна робоча операція.

Масштаб — відношення розмірів на кресленні до дійсних розмірівзображеного на ньому предмета.

Матеріальна відповідальність - це відшкодування збитків.

Машина – механізм або поєднання механізмів, які здійснюють певні рухи для перетворення одного виду енергії на інший або виконання певного технологічного процесу (операції).

Межа витривалості – це таке максимальне напруження, при якому відсутнє руйнування при базовій ( N = 2*10 ) кількості циклів.

Межа міцності – це показник міцності матеріалу.

Металургія – наука, яка розглядає сучасні промислові способи одержання металлу та сплаву.

Механізм – система тіл, призначена для перетворення руху одного або кількох тіл у потрібні рухи інших тіл.

Механіка – це наука про найпростіші форми руху матерії, що зводяться до простих переміщень або переходів фізичних тіл з одного положення чи стану в просторі й часі в інше внаслідок взаємодії між матеріальними тілами.

Мікроклімат    виробничих    приміщень- метеорологічні умови внутрішнього середовища  приміщень, які визначаються спільною дією на організм людини температури, вологості, швидкості руху повітря теплового випромінювання.

Місцева електротравма – це локальне ушкодження цілісності тканин тіла, кісток під впливом електроструму чи електродуги.

Міцність– здатність матеріалу чинити опір руйнування під дією навантажень.

Міцність– здатність тіла чинити опір руйнуванню.

Многогранник — геометричне тіло, з усіх боків обмежене плоскимимногокутниками — гранями.

Многокутник — фігура, обмежена плоскою замкнутою ламаноюлінією.

 

Н

Нанесення розмірів — проведення виносних і розмірних ліній іпостановка розмірних чисел відповідно до існуючих вимог і правил.

Наочність — особливість графічного зображення, що дає можливістьполегшувати уявлення про зображений предмет.

Напруження (механічні) – це відношення величини внутрішньої сили до одиниці площі перерізу.

Небезпечна зона— це простір, у якому можлива дія на працюючих небезпечного або шкідливого виробничого фактора.

Небезпечний виробничий фактор — це фактор, дія якого на працюючого у відповідних умовах призводить до травми або іншого раптового погіршення здоров'я.

Негорючі речовини - речовини, що під дією вогню або високої температури не запалюються, не тліють і не обвугляються.

Непрямий масаж серця— це ритмічне стискання серця між грудиною та хребтом.

Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду його здоров’ю або настала смерть.

Нещасний випадок  на виробництві — це наслідок раптової дії на працівника якогось небезпечного виробничого фактора під час виконання трудових обов'язків або завдань керівника робіт.

Нормалізація – нагрівання сталі, підтримка і подальше охолодження на повітрі.