З м і с т

Е - К (0)

Е

Ж

Жорсткість – це здатність конструкції та її елементів протистояти деформуванню (змінюванню форми і розмірів)під дією зовнішніх навантажень.

З

 З’єднання деталей — декілька деталей, скріплених між собоюпевним способом з метою утворення деякої частини виробу.

З’єднання нерознімне — з ’єднання деталей, що не передбачає можливості їх розбирання, тобто їх не можна розібрати без пошкодження або руйнування самих деталей чи елементів, що їх скріплюють.

З’єднання рознімне — з’єднання деталей, повторне складання ірозбирання яких можливе без пошкодження чи руйнування самих

Загартованість сталі – здатність сталі отримувати максимальну твердість у процесі гартування.

Заготівки – напівфабрикати, за формою і розмірами близькі до деталі.

Зазор — додатна різниця між двома спряженими поверхнямидеталей, що забезпечує можливість їх відносного переміщення уз’єднанні.

Займання - загоряння речовини з появою полум’я.

Заокруглення — плавний перехід по дузі кола від одного елементаконтура зображення до іншого.

Захисне відімкнення — захист швидкої дії, що забезпечує автоматичне відімкнення електроустановки під час виникнення в ній небезпеки ураження людини струмом.

Захисне заземлення — навмисне електричне з'єднання з землею металевих струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою.

Захисне занулення — це навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих струмопровідних частин, які можуть опинитися під напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві труби тощо).

Зображення — графічне відображення форми предмета у визначеномумасштабі, виконане встановленим способом проеціювання іпризначене для визначення потрібних геометричних властивостейпредмета.

Зображення головне — зображення предмета, утворене нафронтальній площині проекцій.

Зображення наочне — зображення, призначене давати ціліснепросторове уявлення про об’ємний предмет.

І

Ізометрія — аксонометрична проекція з коефіцієнтами спотворення,однаковими по всіх трьох осях.

К

Квадрат — прямокутник, у якого всі сторони однакові.

Коефіцієнт спотворення — відношення довжини проекції відрізка до справжньої довжини цього відрізка.

Кола концентричні — кола різних радіусів, що проведені зодного центра.

Колективний договір - це документ соціального самоврядування на підприємстві, організації, установі.

Коло — плоска замкнута крива, всі точки якої однаково віддаленівід її центра.

Компоновка креслення — раціональне розміщення зображеньна полі креслення для якнайповнішого і рівномірного, використанняйого площі.

Компонувати — утворювати з окремих частин доцільне поєднання.

Кондиціонування повітря — це створення і автоматична підтримка у приміщеннях незалежно від зовнішніх умов постійних або змінних за відповідною програмою температури» вологості, найбільш придатних для людини та нормального проходження технологічного процесу.

Конструкційні матеріали– це матеріали, що використовуються для виготовлення деталей машин і споруд, у яких у процесі експлуатації мають місце напруження від механічних, термічних та інших навантажень.

Конструкція— побудова,взаємне розміщення частин виробу, його склад.

Конструювання — створення конструкції виробу відповідно допроекту або розрахунків.

Контур— обрис якого-небудь предмета,лінія, яка окреслює форму.

Контур зображення — сукупність геометричних елементів, що окреслюють певне зображення на кресленні.

Конус круговий — геметричне тіло, обмежене замкнутою конічною поверхнею і круглою основою, яка перетинає всі її твірні.

Конусність — відношення діаметра кола основи прямого конусадо його висоти, а для зрізаного конуса — відношення різницідіаметрів кіл основ до висоти (відстані між центрами цих основ).

Концентрація напружень – це місцеве підвищення напружень у зонах різкої зміни перетину тіла.

Координата — число, яким визначають положення точки на прямій, площині,у просторі.

Копія — точне відтворення якого-небудь документа чи зображення(графічного, текстового тощо).

Корозія – це пошкодження металів під впливом зовнішнього середовища.

Косинець — креслярський інструмент у вигляді плоскогопрямокутного трикутника для проведення ліній і побудови кутів накресленні.

Креслення — технічний документ, що містить графічні зображеннята символи і призначений для точного відображення суттєвихпросторових ознак об’єкта (зовнішнього вигляду, будови,розмірів тощо).

Креслення деталі — графічний документ, що містить зображення деталі і всі інші дані, необхідні для її виготовлення і контролю.

Креслення складальне — графічний документ, що містить зображенняскладальної одиниці та інші дані, потрібні для її складання(виготовлення) і контролю.

Креслярське приладдя — інструменти і пристрої для виконаннякреслярсько-графічних робіт.

Кримінальна відповідальність — це покарання службових осіб, які допустили злісні порушення норм і правил охорони праці, внаслідок чого трапилися нещасні випадки, виникли профзахворювання, аварії або інші важкі наслідки.

Крихке руйнування– це руйнування при незначній, як правило, пружній деформації, коли повне руйнування реалізується за рахунок потенційної енергії, накопиченої до моменту початку руйнування без додаткового збільшення навантаження або за рахунок зовнішнього навантаження.

Крихкість – властивість вантажу руйнуватися при натиску, штовханні.

Круг — частина площини, яка обмежена колом і містить йогоцентр.

Куб — правильний многогранник, поверхню якого утворюютьшість квадратів.

Кут двогранний — фігура, утворена двома півплощинами (гранями),які виходять із спільної прямої (ребра).

Кут плоский — фігура, утворена двома променями (сторонами),що виходять з однієї точки (вершини).