З м і с т

8.1. Види аксонометричних проекцій (0)

Залежно від положення координатних осей, а значить і самого предмета, відносно площини аксонометричних проекцій, утворюються різні аксонометричні проекції. Розглянемо ті з них, які використовують найчастіше. Аксонометричне зображення може бути утворене косокутним і прямокутним проеціюванням. 

Утворення аксонометричного зображення косокутним проеціюванням показано на рисунку 1. Предмет розміщують так, щоб його передній і задній боки, а також осі х і z, з якими він суміщений, були паралельними площині аксонометричних проекцій. Проеціювання здійснюють паралельними променями під гострим кутом (меншим за 90°) до площини аксонометричних проекцій. На одержаній аксонометричній проекції передній бік предмета зображується в натуральну величину, а лівий і верхній будуть дещо спотвореними. Утворену косокутним проеціюванням аксонометричну проекцію називають фронтальною диметричною проекцією

Утворення аксонометричного зображення прямокутним проеціюванням показано на рисунку 2 . Предмет розміщують так, щоб три його боки з осями х, у і z були нахилені до площини аксонометричних проекцій під однаковими кутами. Проеціювання здійснюють паралельними променями, спрямованими перпендикулярно до площини аксонометричних проекцій. На одержаній аксонометричній проекції видно три боки предмета, але з деякими спотвореннями. Утворену прямокутним проеціюванням аксонометричну проекцію називають ізометричною проекцією

рис.2 

Осі аксонометричних проекцій.

 рис.3 

Для побудови аксонометричних проекцій розміри зображень відкладають уздовж ак-сонометричних осей х, у і z. Тому побудову аксонометричної проекції починають з проведення аксонометричних аксонометричних осей. Осі фронтальної диметричної проекції розміщують, як показано на рисунку 3,а: вісь х — горизонтально, вісь z — вертикально, вісь у — під кутом 45° до горизонтальної лінії. Осі виходять з однієї точки О — початку аксонометричних осей. Кут 45° будують за допомогою рівнобедреного косинця (рис. 3, б). 

Для побудови зображення у фронтальній диметричній проекції вздовж осей х і z (і паралельно їм) відкладають натуральні розміри предмета, по осі у (і паралельно їй) — розміри, зменшені вдвоє. Звідси й походить назва «диметрія», що по-грецьки означає «подвійні виміри». 

рис.4 

Положення осей ізометричної проекції показано на рисунку 4, а: вісь z проводять вертикально, а осі х і у — під кутом 30° до горизонтальної лінії (120° між осями). Проводять осі за допомогою косинця з кутами 30°, 60° і 90° (рис. 4, б).

Для побудови зображення в ізометричній проекції вздовж осей х, у і г (і паралельно їм) відкладають натуральні розміри предмета. Звідси й походить назва «ізометрія», що по-грецьки означає «рівні виміри». 

САМОКОНТРОЛЬ

1. Що являє собою аксонометрична проекція? Як вона утворюється?

2. У чому перевага аксонометричного зображення над зображеннями в системі прямокутних проекцій?

3. У чому різниця між фронтальною диметричною та ізометричною проекціями?

4. Як відрізнити між собою аксонометричні зображення одного предмета, виконані у фронтальній диметричній та в ізометричній проекціях?

Графічне завдання до вправи.

Побудуйте фронтальну диметричну проекцію предмета, зображеного на рисунку а, та ізометричну проекцію предмета, наведеного на рисунку б.