З м і с т

8.4 Призначення та зміст операційних карт та карт технологічних процесів механічної обробки деталей у відповідності до Єдиної системи технологічної документації (ЄСТД) (0)

Розробка технологічного процесу складається з комплексу взаємозалежних робіт, передбачених Єдиною системою технологічної підготовки виробництва (ЕСТПВ), і повинна виконуватися в повній відповідності з вимогами ДЕРЖСТАНДАРТ 14.301 - 83.

Залежно від річного обсягу випуску виробів і прийнятого типу виробництва розв'язок технологічних завдань здійснюється по-різному.

Для дрібносерійного виробництва розробляється одиничний технологічний процес, що дає можливість скорочувати час на підготовку виробництва, ефективно застосовувати універсальне встаткування й універсально-налагоджувальні пристосування.

Для серійного виробництва слід прагнути будувати технологічний процес, орієнтуючись на використання перемінно-потокових ліній, коли послідовно виготовляються партії деталей одних найменувань або розмірів, або групових потокових ліній, коли паралельно виготовляються партії деталей різних найменувань.

Для масового виробництва необхідно передбачати можливість організації безперервної потокової лінії з використанням спеціальних і агрегатних верстатів, спеціального переналагоджуваного технологічного оснащення й максимальної механізації й автоматизації виробничих процесів. Состав і форми карт, що входять у комплект документів, залежать від виду технологічного процесу (одиничний, типовий або груповий), типу виробництва й ступені використання розроблювачем (підприємством, навчальним закладом) засобів обчислювальної техніки й автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ).

По ступеню деталізації опису повноти інформації кожний із зазначених видів технологічних процесів передбачає різний виклад змісту операції й комплектність документації.

У маршрутному технологічному процесі зміст операцій викладається тільки в маршрутній карті без вказівки переходів (допускається включати режими обробки, тобто рядок зі службовим символом - Р). Застосовується в одиничному й дрібносерійному типах виробництва.

В операційному технологічному процесі маршрутна карта містить тільки найменування всіх операцій у технологічній послідовності, включаючи контроль і переміщення, перелік документів, застосовуваних при виконанні операції, технологічне встаткування й працезатрати. Самі операції розробляються на операційних картах. Застосовується в крупносерійному і масовому типах виробництв.

У маршрутно-операційному технологічному процесі передбачається короткий опис змісту окремих операцій у маршрутній карті, а інші операції оформляються на операційних картах. Усі види технологічних документів містять єдину форму основного напису, зміст і правила заповнення якої регламентуються ДЕРЖСТАНДАРТ 3.1103 - 82.

Технологічний процес на виробництві оформляють спеціальними документами. До них належать:

маршрутна карта — документ, в якому описано всі операції технологічного процесу виготовлення виробу в технологічній послідовності із зазначенням відповідних даних про обладнання, оснастку, а також матеріальні, трудові та інші нормативи;

операційна карта — документ, в якому описано операції технологічного процесу виготовлення виробу з визначенням переходів, режимів роботи і розрахункових норм часу. Приклад операційної карти на другу операцію обробки деталі «палець» (див. рис.1) наведено в дод. 1.

Карта ескізів і схем — документ, що містить графічну ілюстрацію технологічного процесу виготовлення виробу й окремих його елементів.

Ris1

Технологічний процес виготовлення деталі «палець»
в умовах одиничного виробництва за одну операцію