З м і с т

4.1 Токарні різці, їх будова і класифікація. Елементи головки різця. Основні кути різця та їх призначення (0)

Основним інструментом для роботи на токарно-гвинторізному верстаті є токарний різець. Їх існує велика кількість. Є окремі різці для точіння, підрізання, відрізання конічних та циліндричних поверхонь, також є різці за допомогою яких можна нарізати як зовнішню так внутрішню різьбу.

Вони можуть пересува­тися вздовж, поперек та під кутом до осі обертання деталі. Поєднання таких рухів деталі та різального інструмента - різця дає змогу отри­мувати різноманітні поверхні різьб: циліндричні, конічні, фасонні, гвинтові, торцеві площини.

Токарний різець — є не лише клиноподібним різальним інструментом, який під час обробки заглиблюється в тілозаготовки й поступово знімає стружку.

Токарний різець складається з двох частин: робочої, яка знімає стружку, і держака, призначеного для закріплення різця в різцетримачі верстату.

1

  Токарні різці    
 
 
2

Склад токарного різця

 

Токарні різці класифікують: за матеріалом різальної частини, характером операцій, напрямом руху, формою різця, конструкцією.

За матеріалом різальної частини різці бувають: 

швидкорізальні, твердосплавні, мінералокерамічніалмазні, ельборові.

За напрямом подачі різці бувають праві і ліві. Праві і ліві різці визначають накладенням руки на різець. Для визначення виду різця на нього накладають руку долонею вниз таким чином, щоб пальці були спрямовані до вершини різця; лівим називають різець, головна ріжуча кромка якого по розташуванню збігається з напрямком великого пальця лівої руки; правим називають різець, головна ріжуча кромка якого по розташуванню збігається з напрямком великого пальця правої руки.

3

Різновиди різців:

а - праві і ліві за формою головок, б - прямий, в - відігнутий,

г - вигнутий, д - з відтягнутої головкою

 

За формою головки різці діляться на прямі і відігнуті.

Прямими різцями називають різці, у яких вісь головки різця є продовженням або паралельна осі тіла різця.

Вигнутими різцями називають різці, у яких вісь головки різця нахилена вправо або вліво від осі тіла різця. За формою стрижня розрізняють різці прямі і зігнуті. У вигнутих різців вісь тіла різця при вигляді збоку вигнута.

Різці, у яких робоча частина (головка) вужче стрижня, називають різцями з відтягненою головкою. Відтягнена головка може бути симетричною відносно осі різця, відтягненою вправо, коли при накладенні на різець долоні правої руки головка виявляється зрушеної у бік великого пальця правої руки, або відтягненою вліво, коли при накладенні долоні лівої руки головка виявляється зрушеною у бік великого пальця лівої руки.

За способом виготовленнярозрізняють різці цільні і складові.

Цільні різці виготовляють з одного шматка інструментального матеріалу, складові - з двох окремих частин - пластинки і стрижня або головки і стержня. Цільні різці виготовляють з вуглецевої або легованої інструментальної сталі. У складових різців головки або пластинки виготовляють зі швидкорізальної сталі (пластинки також з твердих сплавів), а стрижні - з конструкційної сталі. Пластинки або головки зі швидкорізальної сталі приварюють, а пластинки з твердих сплавів припаюють або кріплять механічно.

За характером виконуваних операцій різці діляться на прохідні чорнові і чистовіфасоннівідрізніканавочні і т. д.

4

Класифікація токарних різців

 

 Різець є головним інструментом токаря. Працездатність мірою  різця  значною залежить від геометричних параметрів його ріжучого леза, тобто від сукупності кутів, що  визначають положення елементів леза у просторі. Геометрія токарного різця складається з: головних кутів різця, кутів різця в плані та кутів нахилу ріжучого леза. До головних  кутів  токарного різця такі відносяться:  передній кут γ; головний задній кут α; кут загострення β; кут різання δ.

5

ГОЛОВНІ КУТИ РІЗЦЯ (КУТИ РОБОЧОГО ЛЕЗА):

γ - передній; β - загострення; α - задній; δ – різання

Сумма головних кутів складає 900. Σ = γ+ α+ β+ δ= 900.

Числові значення кутів різця приймають за таблицями «Довідника токаря» залежно від умов обробки.

Кутами в плані називають кути між різальною кромкою різця й напрямом подачі:

φ — головний кут у плані, φ1 — допоміжний

6

Кути різця в плані:

φ - головний; φ1 – допоміжний  ۼ -кут при вершині різція

 

Сума  кутів в плані дорівнює 1800.    Σ  =    φ  +  φ1+  ۼ = 1800.

Числові значення кутів різця приймають за таблицями «Довідника токаря» залежно від умов обробки.