З м і с т

Тема 4. Перерізи та розрізи (0)

Подкатегории

4.1. Перерізи винесені та накладені. Їх позначення (0)

Поняття про перерізи

Призначення будь-якого креслення — давати якнайповніше уявлення про форму зображеного на ньому предмета. Вам уже відомо, як на кресленнях зображають предмети за допомогою виглядів. Крім виглядів, на кресленнях бувають ще й інші зображення, які дають змогу точніше виявляти форму предметів. До таких зображень належать перерізи.

Перерізи найчастіше застосовують для того, щоб показати поперечну форму предметів (руків'їв, гайкових ключів, слюсарних інструментів, деталей з прокату різного профілю) та форму отворів, заглибин, зрізів, вирізів на поверхнях округлих деталей тощо.

Зображення фігури, утвореної уявним перерізуванням предмета січною площиною, називають перерізом. Як правило, фігуру перерізу креслять у тому ж масштабі, що й вигляд, до якого належить переріз (рис. 1).

На перерізі показують тільки те, що є у січній площині. Усе, що міститься перед цією площиною і поза нею, вважається уявно видаленим.

Види перерізів. Залежно від розміщення відносно вигляду зображеного на предмета переріз може бути винесеним або накладеним.

Винесений  переріз розміщають поза контуром вигляду зображеного на кресленні і (рис. 2. а). Накладений переріз розміщують усередині контуру, тобто безпосередньо на вигляді зображеного на кресленні предмета (рис. 2, б).

Винесені перерізи розміщують на вільному місці поля креслення (рис. 2, а) або в розриві вигляду (рис. 2, в).

Під час виконання креслень перевагу віддають винесеним перерізам, оскільки обтяжують креслення зайвими лініями і значно зручніші для нанесення розмірів.

Виконання та позначення перерізів

Положення січної площини на кресленні вказують лінією перерізу. Для цього застосовують розімкнуту лінію у вигляді двох штрихів (рис. 3, а). Ця лінія не повинна перетинати контур вигляду на кресленні та доторкатись до нього. Напрямок, у якому потрібно дивитися на уявну січну площину, вказують стрілками. Зі зовнішнього боку стрілок пишуть однакові великі літери українського алфавіту. Літери завжди розміщають вертикально. Розміри штрихів розімкнутої лінії і стрілок показані на рис. 3, б.

Контур винесеного перерізу обводять суцільною товстою лінією такої самої товщини, як і видимі контури зображень на кресленні. Розміщають винесений переріз якнайближче до того місця, де вказано положення січної площини (рис. 3, а).

Щоб креслення було виразнішим, фігуру перерізу виділяють штриховкою у вигляді паралельних ліній. Штриховку наносять суцільними тонкими лініями під кутом 45° до рамки креслення (рис. 4, а) або до ліній контуру зображення (рис. 4, б) чи до його осі (рис. 4, в). Допускається проводити лінії штриховки під кутом 30° або 60°, якщо під кутом 45° вони збігаються за напрямом з лініями контуру або з осьовими лініями (рис. 4, г, д).

Залежно від площі фігури перерізу відстань між лініями штриховки має бути в межах 1…10 мм і однаковою та рівномірною для всіх перерізів одного предмета на кресленні.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Накресліть головні вигляди предметів і побудуйте винесені перерізи

САМОКОНТРОЛЬ

 1. Для чого застосовують перерізи на кресленнях?
 2. Що таке січна площина?
 3. Які бувають перерізи за їх розміщенням на кресленні?
 4. Чим відрізняються між собою винесений і наклажений перерізи?
 5. Яким перерізам слід віддати перевагу – винесеним чи накладеним?
 6. Якою лінією  вказують положення січної площини на кресленні?
 7. Для чого штрихують фігуру перерізів?
 8. Якою лінією обводять контур винесеного перерізу?  А накладеного перерізу?

Просмотр материалов ...

4.2. Графічне зображення матеріалів у перерізах (0)

Дсту 2.306-68. Графічні позначення матеріалів і правила їх нанесення на креслениках

Штриховку застосовують у розрізах та перерізах для умовного графічного позначення матеріалів. У таблиці подано штриховки на креслениках для найбільш поширених матеріалів. Загальним графічним позначенням матеріалів у перерізах (незалежно від виду матеріалу) є тонкі прямі лінії, нахилені під кутом 45° до лінії контуру зображення до його осі симетрії або до лінії рамки кресленика. Товщина ліній штриховки має бути у 2…3 рази тонше ніж товщина суцільної основної лінії Відстань між лініями штриховки вибирають у межах від 1 до 10 мм у залежності від площі штриховки та необхідності різноманіти штриховку суміжних перерізів.

Штриховку виконують за допомогою лінійки та трикутника із кутом 45°. Лінійку розміщають паралельно до рамки кресленика, до неї катетом притуляють трикутник. Уздовж гіпотенузи проводять лінії штриховки та рівномірно переміщують трикутник по лінійці на відстань, що дорівнює проміжкам між лініями штриховки (рис. 2.7).

 

Просмотр материалов ...

4.3. Розрізи та їх відмінність від перерізів (0)

Відмінність між перерізом і розрізом. Утворення перерізів і розрізів відбувається однаково. Проте між ними є відмінність. Вона полягає у тому, що переріз являє собою тільки ту фігуру, яка безпосередньо знаходиться в січній площині. На розрізі крім фігури перерізу показують ще й те, що знаходиться за січною площиною. Ось чому слід пам’ятати, що розріз вміщує переріз.

Уявлення про вказану відмінність між перерізом і розрізом дає рисунок 2.

Завдання

На рисунку наведені головні вигляди, перерізи і розрізи предметів. Визначте, яким предметам відповідає кожний з перерізів і розрізів.

Графічна робота

Побудуйте прості розрізи однієї з деталей

Просмотр материалов ...

4.4. Розрізи. Класифікація розрізів: прості та складні (0)

Поняття розрізу

Розріз зображення предмета, утвореного умовним перерізом його однією або кількома січними площинами.

На кресленні у розрізі показують зображення предмета, яке розміщене у відповідних січних площинах і поза ними. Розріз є умовним зображенням, бо під час його виконання тільки умовно проводять січні площини та уявно показують окремі частини предмета, які розміщені між спостерігачем і цими січними площинами. На кресленні внутрішні конфігурації частини предмета у розрізі зображують суцільними лініями, як і видимий контур предмета. При цьому те, що міститься у січній площині, за винятком порожнин, штрихують тонкою суцільною лінією (рис. 1).

Характеристика та визначення розрізів

Простий розріз утворюється однією січною  площиною.

Горизонтальний розріз утворюється січною площиною, паралельною до горизонтальної площини проекцій (рис. 1, розріз А-А).

Фронтальний розріз утворюється січною площиною, паралельною до фронтальної площини проекцій (рис. 1, розріз В-В).

Профільний розріз утворюється січною площиною, паралельною до профільної площини проекцій (рис. 1, розріз Б-Б).

Похилий розріз утворюється січною площиною, яка нахилена до горизонтальної площини проекцій під гострим кутом (рис. 2, розріз А А).

Повздовжній розріз утворюється січною площиною, яка проходить вздовж довжини або висоти предмета (рис. 3, а, розріз Б-Б, В-В).

Якщо фігура симетрична, то можна поєднувати вигляд і розріз, як показано нижче, а позначення розрізів Б-Б, В-В не показувати (рис. 3, б). Якщо на внутрішній поверхні предмета знаходиться контурна лінія, яка збігається з віссю симетрії, наприклад, ребро чотирикутної призми, то розріз роблять дещо більшим ніж половина зображення, підкреслюючи його суцільною тонкою лінією, як це відтворено на фронтальній проекції фігури (рис. 3, в). За наявності контурної лінії на зовнішній поверхні розріз виконують дещо меншим ніж половина зображення. А якщо зовнішня та внутрішня контурні лінії збігаються з віссю симетрії, тоді суцільну тонку лінію, що розділяє вигляд-розріз, роблять хвилястою (рис. 3, в, профільна проекція).

Поперечний розріз утворюється січною площиною, яка проходить перпендикулярно до довжини або висоти предмета (рис. 3, розріз А-А).

Складний розріз - утворюється двома або кількома січними площинами. Східчастим називають складний розріз, утворений паралельними січними площинами (рис. 4). Ламаним називають складний розріз, утворений паралельними січними площинами, причому одна з них (або кілька) похилі до горизонтальної площини проекцій (рис. 5).

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Побудуйте простий розріз деталі

САМОКОНТРОЛЬ

 1. Що називають розрізом?
 2. Для чого застосовують розрізи?
 3. Як на кресленні виділяють розрізи?
 4. Які розрізи називають простими?
 5. Які розрізи називають складними?

 

Просмотр материалов ...

4.5. Місцеві розрізи, їх застосування (0)

Застосування місцевих розрізів та їх позначення на кресленнях

Місцевий розріз - зображення, що пояснює конструктивні особливості предмета лише в окремому, обмеженому місці (рис. 1,а).

Місцевий розріз виділяють тонкою суцільною хвилястою лінією, яка не повинна збігатися з будь-яким зображенням.  Проводять суцільну хвилясту лінію від руки. За допомогою місцевих розрізів на рис. 1, б показані отвір під стопорний гвинт, паз для сегментної шпонки та центровий отвір.

Місцеві розрізи застосовують на кресленнях суцільних деталей, які містять невеликі заглиблення чи отвори. Виконувати повні розрізи для таких деталей недоцільно. Тому достатньо умовно розрізати тільки частину деталі, яка вимагає додаткового виявлення її форми.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Виконайте креслення деталі 

САМОКОНТРОЛЬ

1. Коли застосовують місцевий розріз?

2. Для чого застосовують місцевий розріз?

3. Якою лініє виділяють місцевий розріз?

Просмотр материалов ...

4.6. Поняття про складні розрізи, та їх позначення (0)

Складні розрізи.Деякі предмети мають таку внутрішню будову, яку неможливо показати на розрізі за допомогою однієї січної площини. В таких випадках застосовують розрізи, утворені за допомогою кількох січних площин. Розрізи утворені двома і більше січними площинами,називають складними.

Залежно від положення січних площин складні розрізи поділяють на ступінчасті й ламані.

Ступінчастим називають складний розріз, утворений кількома паралельними січними площинами.

Подивіться на предмет, зображений на рисунку.Він має отвори, які розташовано так, що їх неможливо показати на кресленні, застосувавши одну січну площину. Тому предмет умовно розрізано трьома паралельними січними площинами, кожна з яких виявляє форму окремого отвору.У площині креслення всі три січні площини суміщені в одну. Утворений таким чином розріз і буде ступінчастим.

Ламанимназивають складний розріз, утворений за допомогою площин, які перетинаються.

На рисункуазображено предмет, форма якого потребує виконання на кресленні ламаного розрізу. Щоб показати форму перерізу, отвору і заглибини, предмет умовно розрізано двома січними площинами, що перетинаються.У площині креслення похилу січну площину суміщено з вертикальною січною площиною.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Виконайте складний розріз деталі, проставте розміри та позначте січну площину

САМОКОНТРОЛЬ

 1. Що називають розрізом?
 2. Для чого застосовують розрізи?
 3. Як на кресленні виділяють розрізи?
 4. Які розрізи називають простими?
 5. Які розрізи називають складними?

Просмотр материалов ...

Практичне завдання. Читання та виконання креслень з розрізами та перерізами (0)

Читання та виконання креслень з розрізами та перерізами

Завдання:

 Виконайте запропоноване креслення та прочитайте його

4.7.1

Просмотр материалов ...